dom jednorodinny

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-02 godz. 08:26
Przedmiot sprzedaży: dom jednorodinny
Cena wywoławcza: 273 446,00
Opis:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2019r. o godz. 11:20 w Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 28 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow użytkowej 118,66 m kw., obora 163,06 m kw., paszarnia o pow. 139,90 m kw, kurnik o pow. 611,30 m.kw

należącej do dłużnika: MIROSŁAW DZIEKOŃSKI

położonej: 11-606 Budry, Popioły,

dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL2G/00008276/3

Suma oszacowania wynosi 410 170,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 273 446,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 017,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111 .

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul. Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.