ziemia rolna

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-05-13 godz. 10:22
Przedmiot sprzedaży: ziemia rolna
Cena wywoławcza: 567 405,00
Opis:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-06-2020r. o godz. 11:30 w Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 28 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej grunty, nieruchomość rolna, działki nr 126/50 i 126/51 o łącznej pow. 53,6552 ha. Działka nr geod 126/50 posiada klasy gruntu: w-0,5482ha, N-6,7458ha, RIVa-0,1344ha, RIVb-1,8638ha, RV-9,4693ha, RVI-24,8937ha; działka nr 126/51-W-0,7086ha, RV- 1,7119ha, RVI- 7,5795ha

 

należącej do dłużnika: Mariusz Kaczorowski

położonej: 11-612 Kruklanki, Żywy,

dla której Sąd Rejonowy w Gizycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OL1G/00025364/5]

Suma oszacowania wynosi 756 540,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 567 405,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 654,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111 .

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul. Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.