Mieszkanie; 11-600 Węgorzewo, ul. Mała 6/38

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-07-29 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: Mieszkanie; 11-600 Węgorzewo, ul. Mała 6/38
Cena wywoławcza: 99 187,50
Opis:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-07-2022r. o godz. 11:00 w Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.  Warszawska 28  odbędzie się  pierwsza  licytacja nieruchomości  stanowiącej  lokal mieszkalny o pow. 30,67 m kw położony na III piętrze wraz z udziałem w wysokości 3067/24523 częsci w elementach wspólnych opisanych w KW OL2G/00018372/9  

należącej  do dłużnika: Andrzej Kosmalski, Magdalena Konarska-Kosmalska

położonej: 11-600 Węgorzewo, ul. Mała 6/38, 

dla której  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: OL2G/00020418/1]

Suma oszacowania wynosi 132 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    99 187,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 225,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111   .

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.  Warszawska 28 w pok. 107  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dokumentacja fotograficzna: