Dom; 11-612 Kruklanki

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-07-29 godz. 11:30
Przedmiot sprzedaży: Dom; 11-612 Kruklanki
Cena wywoławcza: 89 850,00
Opis:

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-07-2022r. o godz. 11:30 w Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.  Warszawska 28  odbędzie się  pierwsza  licytacja nieruchomości  stanowiącej  udział do 1/2 w budynku byłego dworca o pow. 738,20 m kw. działka nr 356/5 będąca w wieczystym użytkowaniu o pow. 0,3912ha. Powierzchnia zabudowy dla budynku głównego oraz dobudowanej częsci magazynu-407,00 , kw.  

należącej  do dłużnika: Radosław Bloch

położonej: 11-612 Kruklanki, 

dla której  Sąd Rejonowy w Gizycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: OL1G/00038654/9]

Suma oszacowania wynosi 119 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    89 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 980,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111   .

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.  Warszawska 28 w pok. 107  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dokumentacja fotograficzna: