udział w 1/3 mieszkania

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-09-16 godz. 09:15
Przedmiot sprzedaży: udział w 1/3 mieszkania
Opis:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-09-2022r. o godz. 11:30 w Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.  Warszawska 28  odbędzie się  druga  licytacja nieruchomości  stanowiącej  udział w 1/3 lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, kuchni, piwnicy o łącznej pow. 60,41 m kw wraz z udzaiłe w 30/1000 części wspónej OL2G/00012707/5  

należącej  do dłużnika: Hubert Maciej Siemieniago

położonej: 11-600 Węgorzewo, ul. Bema 22/8, 

dla której  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: OL2G/00016381/1]

Suma oszacowania wynosi 57 220,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi    38 146,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 722,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111   .

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.  Warszawska 28 w pok. 107  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.