magazyny i hale

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-12-02 godz. 12:30
Przedmiot sprzedaży: magazyny i hale
Opis:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2022r. o godz. 11:30 w Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 28 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowana o pow 1,0344 ha., działka nr 107/4 składająca się z warsztatu, magazynu części zamiennych, budynku administracyjno-socjalnego, portierni, budynku kotowni oraz nieruchomość zabudowana o pow. 0,3817ha, działka nr 565/2 składająca hala produkcyjno-magazynowa o pow. użytkowej 1176,46 m kw; hala magazynowa o pow. 515.20 m kw; magazyn o pow. 526 m kw; budynek socjalno-biurowy o pow. 241,86 m kw i nieruchomość zabudowana o pow 1,0344 m kw., działka nr 107/4 składająca się z warsztatu, magazynu części zamiennych, budynku administracyjno-socjalnego, portierni, budynku kotowni.

należącej do dłużnika: Marek Tereszczak

położonej: 11-610 Pozezdrze, Pozezdrze,

dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OL2G/00010086/1] i OL2G/00020508/9

Suma oszacowania wynosi 3 076 310,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 307 232,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 307 631,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111 .

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul. Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

 

Dokumentacja fotograficzna: